Yleiset lainaehdot

Yleiset lainaehdot Oulun Panttilainakonttori Oy (jäljempänä OPLK OY) harjoittaa panttilainaustoimintaa, joka käsittää rahalainojen myöntämisen irtainta panttia vastaan panttilainauslaitoksista annetussa laissa säädetyllä tavalla, voimassa olevan palveluhinnaston edellyttämin ja seuraavassa määrätyin ehdoin:

 1. Panttilaina voidaan myöntää vain täysi-ikäiselle henkilölle. OPLK OY:n asiakas on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä ja ilmoittamaan osoitteensa aina asioidessaan OPLK OY:ssä.
 2. Tämän panttikuitin mukaisesti myöntämästään panttilainasta OPLK OY:llä on oikeus periä voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korko sekä korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia. Korkoa ja muita lainakustannuksia vastaavien korvausten määrää ei saa laina-aikana muuttaa lainansaajan vahingoksi. OPLK OY voi syytä ilmoittamatta kieltäytyä lainan myöntämisestä.
 3. Panttaajalla on oikeus lunastaa pantti ennen lainan erääntymistä suorittamalla lainapääoma, korko ja muut sovitut lainakustannukset. Laina voidaan uudistaa suorittamalla siihen mennessä erääntyneet korko, muut sovitut lainakustannukset sekä mahdollinen korvaus myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista. OPLK OY:llä on oikeus vaatia lainan uudistamisen yhteydessä lainan pääomaa lyhennettäväksi. Uudistamisesta tehdään panttaajalle uusi panttikuitti ja tällöin uusittuun lainaan sovelletaan uudistamishetkellä voimassa olevia lainaehtoja ja palveluhinnastoa. OPLK OY ei saa periä etukäteen korkoa eikä muitakaan lainakustannuksia. Mikäli OPLK OY ja asiakas sopivat voidaan panttilainan vakuus tai osavakuus myydä ennenaikaisesti.
 4. Erääntyneestä lainasta huomautetaan tavallisella kirjeellä vähintään kerran ennen pantin huutokauppaamista. OPLK OY ei vastaa kirjeen perillemenosta eikä ole velvollinen selvittämään muuttuneita osoitetietoja.
 5. Mikäli panttia ei lunasteta tai lainaa uudisteta viimeistään eräpäivänä, on OPLK OY:llä oikeus ryhtyä pantin myymistä tarkoittaviin toimenpiteisiin. OPLK OY:llä on oikeus periä voimassa olevan palveluhinnaston mukainen korvaus näistä toimenpiteistä aiheutuneista kuluista.
 6. OPLK OY ei saa myydä panttia aikaisemmin kuin kuukauden kuluttua eräpäivästä ellei panttikuitinhaltija anna suostumusta pantin myymiseen aikaisemmin. Mikäli pantiksi on annettu osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, joka on yksinomaan tai pääasiallisesti tarkoitettu käytettäväksi lainansaajan asuntona, saa OPLK OY myydä pantin aikaisintaan kahden (2) kuukauden kuluttua siitä, kun lainansaajalle on panttilainauslaitoksista annetun lain 21 §:n 2 momentin edellyttämin tavoin ilmoitettu lainan erääntymisestä. Panttia realisoitaessa voidaan myydä myös osavakuus.
 7. OPLK OY:n on myytävä pantti julkisella huutokaupalla. Edellisessä kohdassa yksilöidyt asunto-osakkeet on kuitenkin lainansaajan, tai jos ne omistaa muu henkilö kuin lainansaaja, omistajan vaatimuksesta myytävä kiinteistövälittäjän välityksellä. OPLK OY on oikeutettu perimään pantin myynnin kustannukset voimassa olevan palveluhinnaston edellyttämin tavoin. Niin kauan kuin pantti on vielä myymättä , on panttikuitin haltijalla oikeus lunastaa pantti suorittamalla OPLK OY:lle lainapääoma, korko ja muut sovitut lainakustannukset sekä korvaus myyntiä tarkoittaviin toimenpiteisiin ryhtymisestä aiheutuneista kuluista. Panttilainauslaitos saa ostaa itselleen pantin julkisessa huutokaupassa ja laitoksella on oikeus myydä näin hankkimansa pantit edelleen.
 8. OPLK OY ilmoittaa ilman aiheetonta viivytystä pantin myynnistä syntyneestä ylijäämästä lainansaajalle tai siirronsaajalle mikäli ylijäämä on 50.00 € tai enemmän. Ylijäämä on lainapääoman, koron, muiden laina- ja myyntikustannusten summan, ja myyntihinnan välinen erotus. OPLK OY maksaa ylijäämän panttikuitin haltijalle tai sille, joka olisi panttilainauslaitoksista annetun lain 27§:n mukaisesti saanut lunastaa pantin. Vaatimus ylijäämän maksamisesta on esitettävä yhden vuoden kuluessa pantin myyntipäivästä uhalla, että muutoin oikeus ylijäämään siirtyy OPLK OY:lle. OPLK OY perii ylijäämäilmoituksen lähettämisestä asiakkaalle voimassa olevan palveluhinnaston mukaisen maksun.
 9. OPLK OY on vakuuttaa pantit murron, ryöstön sekä palo- ja vesivahingon varalta panttia vastaan annetun lainan kaksinker-taisesta määrästä. Vakuutus ei ole täysarvovakuutus. Vakuutuskorvauksesta vähennetään yhtiölle tulevat lainapääoma ja lainamaksut. Arvopaperit vakuutetaan kuoletus- ja uusimiskustannustensa määrästä. Pantiksi otettavalla moottoriajoneuvolla on oltava omistajan ottama koko panttiajan voimassa oleva liikenne- ja palo- ja varkausvakuutus. Ajoneuvoon kohdistuvista veroista ja muista maksuista vastaa auton omistaja.
 10. Näistä sopimusehdoista aiheutuvien riitaisuudet ratkaistaan sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on väestökirjalain (141/ 69) mukainen kotipaikka. Mikäli asiakkaalla ei ole vakituista asuinpaikkaa Suomessa asia ratkaistaan panttilainauslaitoksen kotipaikkakunnan alioikeudessa.
 11. Panttikuitin katoamisesta on ilmoitettava välittömästi OPLK OY:lle mahdollisten väärinkäytösten ehkäisemiseksi.
 12. OPLK OY ei vastaa pantin normaalista vanhenemisesta, kulumisesta, paristojen ja akkujen vuotamisesta tai tyhjentymisestä, eikä muusta vahingosta, jota ei ole ollut mahdollista estää.
 13. Panttikuitti voidaan siirtää ainoastaan nimetylle henkilölle. Siirronsaajan on todisteellisesti ilmoitettava siirrosta OPLK OY:lle uhalla, että siirronsaaja menettää oikeutensa lunastaa pantti.